Oktatóprogramok jegyzéke 1987

Az alábbiakban megtalálható a Tudományszervezési és Informatikai Intézet (TII) 1987-es "Oktatóprogramok jegyzéke" című kiadványának teljes szöveganyaga, valamint letölthetően az ebben szereplő (jelenleg meglévő) oktatóprogramok.
A programokat egyes esetekben a korabeli másolás hibái miatt még javítani kell!

A következő tantárgyakhoz illetve képzésekhez tartozó programok tekinthetők meg:

 BIOLÓGIA

BI/H02 Növényhatározás
Szerző: Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó
A program a zárvatermők törzsének fajaival foglalkozó növényhatározási órákon használható. Célja, hogy a tanulók csak a növény megadott szempontok szerinti vizsgálatával önállóan végezzék a határozást.

BI/H06-13 Genetikai programcsomag
Szerző: Harmathy Zoltán

 • BI/H06 Borsók: A programmal a genotípus gyakoriságok változását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy génkeveredés nem hoz létre evolúciót, továbbá kialakulnak a Hardy-Weinberg törvény által megadott arányok.
 • BI/H07 Mutáció: A programmal - a mutációs gyakoriságokat változtatva - megfigyelhetjük, hogy a populációra egy egyszeri mutációnak (kis gyakoriság esetén) szinte semmi hatása sincsen, viszont amennyiben a mutációs gyakoriságok több generáción át változatlanok, akkor a populáció összetétele jelentősen módosulhat. A program lehetőséget nyújt a mutációs gyakoriságok menet közbeni változtatására is.
 • BI/H08 Migráció: A programmal egy egérpopulációt figyelhetünk meg. Az egerek pontosan egy generációig élnek. A populációba változtatható darabszámú és tulajdonságú egyedek vándorolnak be, s megfigyelhető a bevándorlás hatása a géngyakoriságokra.
 
 • BI/H09 Sodródás: A genetikai sodródást a géngyakoriságok mintavételi hiba (véletlen) okozta megváltozását figyelhetjük meg egy egérpopuláción. Ez a jelenség különösen fontos a mai kihalóban lévő fajok esetén.
 • BI/H10 Meiózis: Alapesetben a heterozigóták a kétféle gént egyenlő arányban adják tovább utódjaiknak. Meiotikus sodródás lép fel abban az esetben, amikor az egyenlőtlen ivarsejttermelés a meiózis mechanikájának tulajdonítható. Az ivarsejtszelekció hasonló eltolódást okozhat. A programmal egy egérpopuláción megfigyelhetjük, hogy a két gén gyakorisága valamilyen adott érték körül fog ingadozni, ez az érték azonban attól függ, hogy a heterozigóták milyen arányban képesek továbbadni a kétféle gént.
 • BI/H11 Szelekció: A programmal egy egérpopuláción megfigyelhető a recesszívek elleni teljes, ill. részleges szelekció, a domináns teljes szelekció, a heterozigóták elleni teljes szelekció.
 • BI/H12 Szimpátia: A programmal egérpopuláción megfigyelhető az allélek, homozigóták és heterozigóták gyakoriságának változása, ha a teljes véletlen párosodástól eltérünk a lehetséges kétféle irányba:
  - a hasonló típusok előnyben részesítik egymást,
  - az eltérő típusok részesítik egymást előnyben.
 • BI/H13 Mutaszel: A program lehetőséget ad a populációkra ható evolúciós hatóerők együttes vizsgálatára egy egérpopuláción.

BI/H27 Vitaminok
Szerző: Németh Attila
A program a gimnáziumok második osztályának biológia tantárgyához készült és a vitaminok témakörhöz kapcsolódik. Célja: a leggyakrabban előforduló vitaminok jellemzőit (előfordulása, hatása a szervezetre, hiánytünetek, napi szükséglet stb.) segíti megtanulni játékos formában.
BI/H31 KNAUSOGINO
Szerző: Dr. Sz. Lukács János
A program feladata az egészségügyi szakközépiskolák, a gimnáziumok tananyagához demonstrációs, v egyéni megismerést elősegítő számítások végzése. Célja: terhesség, fogamzás, születésszabályozás jellemző dátumainak naptár módszer szerinti kiszámítása.
BI/H33 Gerincesek vérkeringése
Szerző: Szekrényes László
A program a gerincesek vérkeringését szemlélteti. Bemutatja a friss és fáradt vér útját. A program a HT-1080Z szerény grafikai képességeit kihasználva jól ábrázolja a vérkeringés rendszerét, a különbségeket az egyes osztályok között. A program mozgó ábrái profi megoldásra vallanak.

EGYÉB

EG/H04 Ki mit tud?
Szerző: Sz. Lukács János
Alkalmas iskolai vetélkedők és sportversenyek döntőjének eredményhívására. (A tömbök méretének növelésével tanulmányi eredmények, átlagok, osztály- vagy iskolaszintű értékelésére.) Az eredményeket háromféle pontozási rendszerben írja ki: egyéni szereplős (egy eredmény), zsűritagok által pontozott egyéni eredmény, többfordulós vetélkedők.
EG/H05 Billentyű
Szerző: Boris Ilona
Készségfejlesztő, gyakorlatot adó program, segíti az iskolai számítógép klaviatúrájának megismerését, a BASIC szavak és egyéb parancsok begyakorlásában, a gyors adatgépelésben.
EG/H06 Fényújság
Szerző: Pallagi János
A program célja az oktatásban és az iskolai életben fellépő hírek, hirdetések, figyelemfelkeltő továbbítása. Tartalmaz egy szövegkezelő rendszert, amely egyszerűvé teszi a kívánt hírek beírását. Az így felvitt szövegek a képernyő középső harmadán szalagszerűen haladnak át változtatható sebességgel.
EG/H09 Gépelés
Szerző: Tóth András
A program a gépírás gyakorlásához véletlenszerűen ír ki karaktereket a képernyőre, amelyre az adott billentyű leütésével kell válaszolni. A gép méri az időt és számolja a hibás próbálkozásokat, ennek alapján méri a teljesítményt.
EG/H10 UNIFEL
Szerző: Pásztor Tibor
A program egy univerzális feleltető program mely lehetőséget nyújt bármilyen tárgyból max. 40-50 számonkérő kérdés és válasz rögzítésére, illetve ezekből történő feleltetésre.
EG/H11 Nagyít
Szerző: Kisdi Bálint
A program a számítógép képernyőjére kb. ötször nagyobb karaktereket ír ki, így azok még 10-15 m távolságból is tisztán olvashatók. Az elmosódás mértéke a betűk méretéhez képest jelentéktelenné válik.
EG/H12 PUT-GET-OPEN
Szerző: Ványi János
A program lehetővé teszi sorszámozás nélküli folyamatos információ megjelenítését a képernyőn, valamint ennek rögzítését kazettára. Felhasználható levelek kazettán történő tárolására, statisztikai táblázatok, ábrák képernyőn történő megjelenítésére és tárolására.
EG/H13 Object
Szerző: Halász Péter
A program szakköröknek és gépkódban programozóknak nyújt segítséget. Végig olvassa a kívánt kódú file-t és kiírja a következő információkat:
- file neve
- betöltési címtartomány
- indítási cím.
EG/H17 Morze gyakorló
Szerző: Ecsedi András
A program rádiószakkörrel rendelkező bármilyen középiskola vagy általános iskola részére készült, morze oktatás segítésére. Gyakoroltat vételt (betűadás, számadás, felhasználó által választott jeleket), adást és összetett anyagok (riport-adás) vételét. A sebesség megválasztható.

EG/H40 Adatfeldolgozás
Szerző: Krudrió Gábor
A félévi vagy a tanév végi iskolai eredmények osztályok szerinti és tantárgyankénti tárolása osztályzat-fajtánként (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) az egyes tantárgyakat tanító tanárok megjelölése, statisztikai jellegű adatok tárolása. A feldolgozás során összesen 17-féle táblázat, eredmény kiírásával segíti a szaktanári munkát.

EG/H41 Szociometria
Szerző: Dr. Zsüdel László, Dr. Vitéz Gáborné
A program "Az osztályközösség megismerése" szakirodalom feldolgozásával az osztályfőnök adminisztrációs terheit kívánja jelentősen csökkenteni. Segítséget nyújt a szociomátrixok készítéséhez és elemzéséhez.
EG/H46 "H"
Szerző: Kalmár Gyula
Ez a program elsősorban zeneiskolai felhasználásra készült. Tartalmazza a 6 év hangközökkel kapcsolatos ismereteit.
EG/H47 "AK"
Szerző: Kalmár Gyula
A hangzat-felismerő program elsősorban zeneiskolai felhasználásra készült. Feladata, hogy a tanuló ellenőrizhesse a hármashangzatokkal és funkcióival kapcsolatos ismereteit, az akkordok felismerése lényeges mozzanata a szolfézs oktatásnak.

FIZIKA

FI/H02 Golyók eloszlása
Szerző: Mari László
Oktatást segítő program, a gimnázium I. osztály fizika tantárgyhoz. A program demonstrációs programként használható. Két kamrában lévő golyók eloszlását képes szimulálni, illetve kiszámolni. A "számolt eloszlás" táblázatban vagy grafikonon megadja az egyes eloszlásokhoz tartozó megvalósítási lehetőségek számát. A "játszott eloszlás" eljátssza a golyók rakosgatását, és a képernyőn folyamatosan követhető a rekeszek tartalma és az összesítő grafikon.
FI/H03 Soros RC körben lejátszódó folyamatok modellezése
Szerző: Szíjártó László
Oktatást segítő program a gimnázium III. osztály fizika tantárgy elektromosságtan témájához, valamint a fakultatív fizika tananyag 33. számú tantervi moduljához. A program célja a szorosan kapcsolt kondenzátort és ellenállást tartalmazó áramkörben lejátszódó folyamatok bemutatása, és annak szemléltetése, hogyan befolyásolják az áramköri paraméterek az áramerősség, illetve a kondenzátor feszültségének időbeli változását.
FI/H04 Atomok diffúziója, FICK egyenletek
Szerző: Nyiráti László
A program a réz és a nikkel diffúzióját mutatja be. A képernyő egyik felén az egyik szilárd test atomjait képviselő jelek, a másik felén a másik szilárd test atomjait képviselő jelek vannak. Ezek az atomok véletlenszerűen helyet cserélnek. A folyamat a képernyőn látható, és lekérdezhetjük az aktuális állapotot, illetve a két elem százalékos eloszlásáról grafikon kérhető. A program az I. osztályos szakközépiskolás fizika tankönyvhöz készült demonstrációs program.
FI/H08 Fizika
Szerző: Sz. Lukács János
Oktatást segítő program, mely a gimnázium I. osztályos fizika munkafüzet 6-7-8. feladatlapjához nyújt segítséget, az előírt kísérletek gépi rnodellezésével.
FI/H15 MERERT
Szerző: Nyiráti László
A program a legkisebb négyzetek módszerével mérési adatokhoz illeszt egy polinomot, melynek fokszáma tetszőleges és megadható. A mérési pontokat és az illesztett polinomot grafikusan is megjeleníti.
FI/H16 Gázok egyenletes térkitöltése
Szerző: Kopik István
A program az I. osztályos gimnázium fizika tananyaghoz kapcsolódóan a munkafüzet kockadobásos kísérletét végzi el. Szemlélteti a gázrészecskék áramlását és folyamatában ábrázolja az egyes makroállapotok megvalósulásának számát. Tetszőleges csereszámmal futtatható a program, a választástól függően 50 ill. 100 részecskével dolgozik.
FI/H18 Osztozkodás az energián, az energia egyenletes eloszlása
Szerző: Kopik István
A gimnázium I. osztályos fizika tananyaghoz kapcsolódóan a munkafüzetben leírt kockadobásos kísérlet gépi végrehajtásával szemlélteti az energiaáramlás tényét. A gyorsan zajló ütközéseket szimulálva jól szemlélteti, hogy egy-egy részecske az adott pillanatban mekkora energiával rendelkezik. Kívánságra kiszámítja a részecskék energiájának átlagát. A program elején meg lehet választani, hogy a részecskék közül melyik hány egység energiával rendelkezzen.
FI/H20 Az energia eloszlásának modellezése
Szerző: Kopik István
A gázok viselkedésének jobb megértését szolgálja a program. Egy zárt gáz, mint sokaság energiaeloszlásának pillanatnyi változását mutatja, kimutatható a Boltzmann eloszlás.
FI/H21 Elektrosztatika
Szerző: Tolvaj László
A program általános iskolákban, valamint a középiskolák III. osztályában tanult fogalmak felelevenítésére alkalmas a fizika tantárgy elektromosságtan témakörében. Alapvető fizikai fogalmakat (elektromos jelenségek, a megosztás, Coulomb törvénye, erővonalak) mutat be, ehhez kapcsolódó néhány egyszerű kérdés és példák kíséretében.
FI/H22 Rezgőmozgás és az egyenesvonalú mozgás
Szerző: Görbe László
A gimnázium II. osztályos fizika "Mozgásegyenlet" c. fejezetéhez és a III. osztályos fizika "Matematikai rezgések" c. tananyaghoz kapcsolódóan a harmonikus rezgőmozgás és az egyenes vonalú mozgás párhuzamát mutatja be. A program feladata annak bemutatása, hogy a harmonikus rezgőmozgás kitérésének kísérlet alapján az egyenletes körmozgásból történő származtatása, és a kitérésnek a mozgásegyenletek megoldásából algoritmikusan történő szerkesztése ill. számolása, ugyanazt az eredményt adja.
FI/H23 Rezgőmozgás és körmozgás
Szerző: Görbe László
A gimnáziumi III. osztályos fizika "Mechanikai rezgések" c. tananyaghoz kapcsolódóan a harmonikus rezgőmozgást végző tömegpont és az egyenletes körmozgást végző tömegpont kapcsolatát mutatja be. Felidézi az alapkísérletet: a harmonikus rezgőmozgás származtatható az egyenletes körmozgást végző pontoknak az átmérőre történő vetítésével. Másrészt bemutatja a jelenség fordítottját is: két harmonikus rezgőmozgás eredője lehet egyenletes körmozgás.
 
FI/H28 Einstein
Szerző: Bán Péter
A program a gimnázium IV. osztály kísérleti tankönyvéhez készült. A program az energia eloszlását szemlélteti az Einstein-kristályban, használója kísérleteket végezve figyelheti meg a nagy valószínűségű makroeloszlások bekövetkezését.
FI/H29 Darázs
Szerző: Szabó Márta
A program a gimnázium I. osztályos fizika tananyaghoz kapcsolódóan véletlen jelenségeket szemléltet ill. segítségével véletlen jelenségekkel lehet kísérletezni. A program a gázmolekulák egyenletes eloszlásának modellezését valósítja meg, és az eloszlásról grafikont is készít. Háromféle üzemmódban (lépésenkénti, csendes, grafikus) működik.
FI/H33 Hajítások
Szerző: Horváth Kálmán
A program a középiskolák fizika tantárgyához kapcsolódóan a hajítások szemléltetésével foglalkozik. Ötféle hajítás közül (ferde hajítás felfelé és lefelé, függőleges hajítás felfelé és lefelé és vízszintes hajítás) választhat a felhasználó. A kezdősebesség és az elhajítás szögének megadása után a program kirajzolja a hajítás pályáját.
FI/H42 Rezgés
Szerző: Gautier Péter
A program a gimnázium III. osztályban a fizika tananyaghoz kapcsolódóan egymásra merőleges rezgések szuperpozíciójának ábrázolására és vizsgálatára alkalmas. Egyszerre 3-féle paraméterrel megadott görbék ábráját tárolhatjuk el, melyeket egy billentyű leütésével kérhetünk a képernyőre.

FI/H52-59 Fizika programcsomag
Szerző: Dr. Widemann László

 • FI/H52 Kondenzátor: A program a gimnáziumi III. osztályos tananyaghoz kapcsolódóan a kondenzátor kisülését szimulálja. Felrajzolja a feltöltött, majd ellenálláson keresztül kisülő kondenzátor feszültség-idő grafikonját
 • FI/H54 Hőcsere: A program a középiskolai fizika tananyaghoz kapcsolódóan a hőtani kölcsönhatás szemléltetésére készült. Két véges és egy végtelen hőkapacitású rendszer áll egymással termikus kapcsolatban úgy, hogy hőcsere a két véges, valamint az egyik véges és a végtelen kapacitású rendszer között lehetséges.
 • FI/H55 A megszakítási indukció modellezése: A program a gimnáziumi III. osztályos fizika tananyaghoz kapcsolódóan az elektromágneses indukcióhoz tartozó megszakítási jelenségeket modellezi sorba kapcsolt tekercs és változtatható ellenállás segítségével.
 • FI/H56 Bessel-függvény előállítása: A Bessel-függvények számos fizikai probléma megoldásában segítséget nyújtó függvénytípus, amelynél a numerikus értékek meghatározása sok számolást kíván. Így szakköri foglalkozás keretében a program felhasználható az egyes fizikai jelenségek valósághoz sokkal hívebb leírására.
 • FI/H57 Ionok driftmozgása: A program a gimnáziumi III. osztályos fizika tananyaghoz kapcsolódóan a grafika segítségével szemlélteti az elektromos erőtérben lévő ion zegzugos mozgását.
 • FI/H59 Molekularezgések Lennard-Jones potenciállal: A program a gimnázium I. ill. II. osztályos fizika tananyagához kapcsolódik. Az egyik program a potenciálgörbét rajzolja fel, a másik a potenciáltérben rezgő atom kitérés-idő és sebesség-idő grafikonját.
FI/H64 Váltakozóáramú ellenállások
Szerző: Papp András
A program demonstrációs jellegű, szakmunkásképző iskolák RTV műszerész szakmai ismeretének oktatásához készült, de felhasználható a szakközép- és egyéb középiskolák fizika tantárgyának oktatásához is. Nyolc, egymástól független részből áll (soros RC, párhuzamos RC, soros RL, párhuzamos RL, soros RLC, párhuzamos RLC).
FI/H73 Eredő 1
Szerző: Fábián Imre
A program a sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjének meghatározását gyakoroltatja egyetlen fix ellenállás-rendszer eredőjének kiszámíttatásával. A program egy hálózatot rajzol ki, amely 7 ellenállásból áll. A programot gimnáziumok III. évf. fizika és ipari szakmunkásképző intézetek és ipari szakközépiskolák I. és II. évf. elektrotechnika tantárgyaiban lehet demonstrációs céllal használni.
FI/H74 Eredő 3
Szerző: Fábián Imre
A program ellenállásokból és vezetékekből álló hálózat eredő ellenállásának kiszámíttatását gyakoroltatja. A tanuló öntevékenyen, maga készíti el a feladatot. Egy nyolcpontos mátrixban tízféle helyen helyezhet el ellenállást, vezetéket vagy szakadást, s maga választhatja meg az ellenállások értékeit is.
FI/H79 Az e/m mérése
Szerző: Farkas Gyula
A mérési szimulációs, demonstrációs program a gimnáziumok IV. osztályos fizika tantárgyának atomfizika témájához kapcsolódik. Célja a mérési szituációk megvalósításával konkrét mérési feladatok végrehajtása, grafikus megjelenítése.
FI/H91 Tartók statikája
Szerző: Győrffy Péter
A program koncentrált erőkkel terhelt tartók típusainak, terhelési formáinak bemutatására és a reakcióerők meghatározására készült. Elvégzi a különböző terhelési típusoknak megfelelő igénybevételi ábrák felrajzolását. A program példatárként is alkalmazható, valamint feladatok gyors kiértékelését is elősegíti. Elsősorban szakközépiskolákban alkalmazható.
FI/H93 Fekete doboz
Szerző: Varga György
A gimnázium I. osztályos fizika könyvében lévő 2-1-es kísérletet jeleníti meg. A képernyőn megjelenő doboz négy kivezetése közötti fémes kapcsolatokat keresheti meg a kísérletező. Véletlenszám generátor segítségével többféle variációt is tud.
 
FI/H95 Atomfizika
Szerző: Tóth József
A gimnáziumok IV. osztályának atomfizika témaköréhez kapcsolódó 6 program. Mindegyik demonstrációs program. A tankönyvi ábrák hiányosságát igyekszik pótolni.
FI/H96 Súlypont
Szerző: Dr. Sz. Lukács János
A mechanika, fizika, gépelemek, műszaki ismeretek tárgy keretén belül tervezési segédlet biztosítása. A különböző síkidomok keresztmetszeti jellemzőinek kiszámítása. A síkidomokat lépésenként is fel tudja rajzolni. Hibák ellen védett bizonyos fokig.
FI/H97 Ideális gázok
Szerző: Horváth Katalin
A program a szakközépiskolák I. osztály fizika tankönyve Gázhalmazállapot és a hőjelenségek c. fejezetéhez kapcsolódik. A program futása során a gáznyomás kinematikai értelmezése kerül szemléltetésre. Elsősorban tanórai felhasználásra ajánlott.
FI/H98 Modellek a felezési időre
Szerző: Kopik István
A program a gimnázium IV. osztályos fizika tananyagához kapcsolódik, a Radioaktivitás című fejezet feldolgozásához ad segítséget. Modellezni lehet vele gyors és lassú felezési idejű bomlás-sorozatot, vagy kétféle bomlás-sorozatot egyszerre.
FI/H99 Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás
Szerző: Papp András
Szakmunkásképzők I. osztályos fizika tantárgy fenti témakörének tanításához, begyakorlásához készült a program. 5 egymástó1 különálló, de azonos típusú mechanikai feladat megoldását kívánja a program.
FI/H100 Ciklotron
Szerző: Marosvári Sándor
Felhasználható a gimnáziumok IV. osztályos fizika tantárgy atommagfizika anyagrész tanításához.
 
FI/H101 Tömegspektrográf
Szerző: Marosvári Sándor
Felhasználható a gimnáziumok IV. osztályos fizika tantárgy atommagfizika anyagrész tanításához.
 
FI/H103 Az alfa-sugarak szóródása
Szerző: Marosvári Sándor
Gimnázium IV. osztályos fizika: az atommag felfedezése anyagrész oktatásához készült a program a Rutherford kísérlet szimulációs bemutatását végzi, He és Au atommag találkozásának szimulációja segítségével.
FI/H105 System International
Szerző: Puspán Ferenc, Szabó György
A program célja a matematika és a fizika oktatása során előforduló mértékegységek használatának megkönnyítése. A tanulók elsajátíthatják a SI rnértékegységrendszer helyes használatát. A program típusa oktató, gyakorló és számonkérő.
FI/HI08 Tekercs- és kondenzátor ellenállásának bemutatása
Szerző: Szabó Endre, Pál Ferenc
A program szorosan kapcsolódik a III. osztályos fizika tananyag "Induktív, kapacitív és ohmikus ellenállások" című részéhez. Lehetővé teszi az ellenállások frekvenciától való függésének bemutatását, mérését és annak értékelését.

FI/H111-113 VOYAGER-2
Szerző: Kovács Mihály
A programcsomag a gimnázium II. illetve IV. osztályos fizika anyaghoz, a Newton-i mozgástörvények és az égi mechanika tanításához ad segítséget. A demonstrációs, szimulációs programok tanórán és szakkörökön eredményesen használhatók. A programcsomag az alábbiakból áll:

FÖLDRAJZ

FO/H02 Magyarország
Szerző: Veszprémi Anna
A program Magyarország megyéinek, megyeszékhelyeinek és 33 más - gazdaságilag jelentős - városának topográfiai begyakorlását segíti. Szakköri foglalkozásokra alkalmas, valamint játékként történő felhasználásra. Élvezhető formában gyakoroltatja a térképen való tájékozódást.
FO/H03 SZU és USA
Szerző: Hodász Attila
A program egy klasszikus földrajz tantárgybeli feladat, a térképen való tájékozódás gyakorlására készült. Mint a cím is mutatja, két földrésznyi ország (SZU és USA) vizsgálatát tűzték ki célul. Ehhez mintegy 80 várost helyeztek el a számítógép térképén. A tanuló "mindkét oldalról" vizsgálhatja a tudását, azaz a térképpont és város hozzárendelést és viszont.
FO/H06 Főnszél
Szerző: Kiss István
A program az I. osztályos gimnáziumi földrajz "A légkör" című fejezetéhez kapcsolódik. Célja a hegységen átbukó szelek sajátosságainak a megtanítása. A program szerkezete többféle feladatot is képes ellátni: önálló tanulás irányítását, tananyag ismétlés irányítását, ismeretek begyakorlását, értékelő ellenőrzést.

IDEGEN NYELV

IN/H07 DEUSTVER
Szerző: Dr. Uzonyi Pál
Oktatást segítő program, a gimnázium III-IV. osztálya német nyelv tanításához. A program a német ún. erős igék múlt idejű tőhangzóváltozásait gyakoroltatja. A program 80 igéből választ kérdést véletlenszerűen, a futás végén a kijavított hibákat felsorolja.
IN/H08 DEUTADJ
Szerző: Dr. Uzonyi Pál
Oktatást segítő program, a gimnázium II. osztálya német nyelv tanításához. A program jelzőként álló "gut" melléknév végződéseit kérdezi, amelyeket az ismert nyelvtani szabályok értelmében a melléknév előtt álló ún. determináns szó és a melléknév után álló főnév egyértelműen meghatároz. A program véletlenszerűen választ egy determináns kifejezést és egy főnevet, majd a három részből álló szókapcsolatot megjeleníti a melléknév végződése nélkül, melyre a végződést kell válaszolni.

IN/H14-16 Angol teszt I-II-III.
Szerző: Horváth Gábor, Mihályfi János
A programcsomag 4 programból áll. Az egyes programok az I-II-III. osztályos angol nyelv tanításához nyújtanak segítséget ellenőrző kérdéseket tartalmazó teszt formájában.

IN/H17 Computer szótár
Szerző: Béres Zsolt
A program az adott tananyag szókészletének betáplálására, visszakeresésére, gyakorlására alkalmas.
IN/H20 RJAK-1
Szerző: Futó István
A program a gimnázium alsó osztályaiban az orosz főnév- és melléknévragozás gyakoroltatására és tesztelésére alkalmas. A program cirill betűket használ.
IN/H21 Angol erős igék
Szerző: Farkas András
A program az angol rendhagyó igék típusainak ismertetését, az erős igék csoportjainak bemutatását, és az igealakok begyakoroltatását végzi. Ötféle működési mód közül lehet választani.
IN/H22 Keyword
Szerző: Turányi Tamás
A "guessing-game" típusú program a gimnáziumi angol nyelvoktatás számára kínál játékos gyakorlási lehetőséget. A betűkombinációs páncélszekrény kinyitásának ötletére épülő játékprogram alkalmas a tanulók által elsajátított szókincs felfrissítésére, emlékezeti felidézésére. A program a keresett szavaknak nemcsak magyar ekvivalensét adja meg, hanem az adott szóhoz kapcsolódó fontos grammatikai tudnivalókra is emlékeztet.
IN/H24 Űrcsata
Szerző: Mezei Gábor
A szerző orosz nyelvű főnevek nemének gyakoroltatását készítette el játékos formában. A program cirill betűkkel írja ki az orosz szöveget. A gimnázium és szakközépiskola I. osztályos tanulói számára használható. A program folyamatosan regisztrálja a helyes és helytelen válaszokat, minősíti a nyújtott teljesítményt, majd a végén százalékosan összesíti az elért eredményt.
IN/H25 Játsszunk a szavakkal
Szerző: Tóth Etelka, Reményi György
A szerző egy orosz szavakat gyakoroltató programot készített. A program zenével és stílszerű ábrával teszi vonzóvá a tanulást. A beadott két program lényegében azonos, csak a szótárban térnek el egymástól. A szótár kódolva van, a megjelenítés (a jó használhatóság érdekében) cirill betűs. A gimnáziumok I. osztályos orosz tankönyvének lexikai anyagát dolgozza fel.
IN/H26 WORTJAGD 1
Szerző: Dr. Uzonyi Pál, Dr. Papp Zoltán
A program a gimnázium I. osztályának német nyelvű szókincsére a főnevek nemének felismerésére szolgál. A kikérdezés játékos formában történik. A véletlenszerűen kiválasztott szó nemét kell megadni az R, E vagy S billentyű lenyomásával. A futtatást összetett hangeffektusok és grafikus képek segítik. A program méri a tiszta gondolkodási időt.
IN/H27 SEEKAMPF
Szerző: Dr. Uzonyi Pál, Dr. Papp Zoltán
A gimnáziumok I-IV. osztálya német nyelv tantárgyához a "hat" és az "ist" segédigék gyakoroltatásához készült program. A program elsősorban gyakoroltató jellegű, de ötfokozatú értékelő rendszere folytán tudásszint ellenőrzésre is fel lehet használni. Alkalmazása tanórán kívül (szakkörön, egyénileg) ajánlott.

IN/H29 TENSES
Szerző: Berkó György
A gimnázium I. osztályos angol nyelvkönyv nyelvtani és szókincsanyagára épülő program az igeidők használatának demonstrálását ill. begyakorlását szolgálja. Az ötféle igeidő egyenkénti gyakorlása mellett azok kombinált használatára is módot nyújt. E modulszerű építkezési elv nagyfokú variabilitást biztosít, és így igen differenciált alkalmazásra ösztönöz.

IN/H30 Angol vegyes ragozású igék
Szerző: Farkas András
A program célja az angol vegyes ragozású igék megtanulásának és a három igealak elsajátításának elősegítése. Az itt kijelölt cél elérése érdekében a program 5 működésmódja közül lehet választani. Az egyes működésmódoknál az angol rendhagyó igékkel kapcsolatos lényeges szabályok is ismertetésre kerülnek.
IN/H33 További angol rendhagyó igék
Szerző: Farkas András
Az "Angol erős igék" és "Angol vegyes ragozású igék" című programokkal fel nem dolgozott angol rendhagyó igék angol jelentésének megtanítása, a három igealak begyakoroltatása a cél. Ennek érdekében a program 4 működésmódja közül lehet választani.
IN/H38 Orosz program
Szerző: Tímár András
A program az orosz-magyar főnévragozás, prepozíciós szerkezetek gyakorlására, magyar-orosz és orosz-magyar szókincsfejlesztésre és ellenőrző gyakorlatokra készült.
IN/H41 Catch the words
Szerző: Dr. Kecskés István, Csabina Zoltán
A program azt a célt szolgálja, hogy a tanuló egy játékos feladat megoldása során nyelvtani ismereteit és nyelvhasználati tájékozottságát hasznosítsa, illetve hibáit felismerve tökéletesítse. A programmondatokat az élő angol nyelvből vették a szerzők.
IN/H43 Asszociáció
Szerző: Auth Ferenc
A program olyan nyelvi játék, melynek során a képernyő jobb oldalán fokozatosan megjelenő kulcsszót kell kitalálni a képernyő bal oldalán megjelenő segédszavak segítségével.

IN/H50 SATZDORF GBF
Szerző: Dr. Uzonyi Pál, Dr. Papp Zoltán
A pályázat német nyelvi gyakorló program, és a szórendet gyakoroltatja. A program használható a gimnáziumok összes osztályában. A téma játékos formában történő feldolgozása, nagymértékben segíti a számítógép órai alkalmazását.

IN/H52 LÜCKENSPIEL 1
Szerző: Dr. Uzonyi Pál, Dr. Papp Zoltán
Német nyelvkönyv olvasmányainak szövege jelenik meg a képernyőn, amelyből azonban véletlenszerűen elhagy bizonyos szavakat. A tanuló feladata ezek teljesen pontos leírása. Gimnázium I. osztályaiban használható.
IN/H53 Szótárprogram
Szerző: Kósa József
Orosz nyelvi gyakoroltató program. Segítségével a tanulók egy meghatározott szókincset "játékos formában" memorizálhatnak. A képernyőn véletlenszerűen orosz, ill. magyar szavak jelennek meg és a diákoknak ezek magyar, ill. orosz megfelelőjét kell begépelni.
IN/H54 Angol melléknevek fokozása
Szerző: Huszár Péter
A program az angol melléknevek fokozását gyakoroltatja. Az adattár melléknév készlete lehetővé teszi, hogy a program a gimnáziumi nyelvoktatás mellett tanfolyami célokra is felhasználható legyen.

IN/H55-57 Wortjagd 2-3-4
Szerző: Dr. Uzonyi Pál, Dr. Papp Zoltán
A három program teljessé teszi a német főnevek nemét játékos formában gyakoroltató számítógép programsorozatot. Az ily módon programcsomaggá szerveződő szakanyagok felölelik a gimnáziumi német tankönyvek teljes főnévi anyagát.

IN/H58 SIGGIS BRÜCKCHEN
Szerző: Dr. Uzonyi Pál, Dr. Papp Zoltán
A program a német nyelvi mondatszerkesztést gyakoroltatja.

IN/H100-180 Angol nyelvű programcsomag
Készítette: International House Budapest, Kibernetikai és Módszertani Szakcsoport
IN/H10-112 Igeidők (12 program)
IN/H113-118 Segédigék és névmások (6 program)
IN/H119, 123-126 Igeidők, rendhagyó igék (5 program)
IN/H120-122 Prepozíciók és vonzatos igék (3 program)
IN/H127-144 Tesztek (18 program)
IN/H145-147 Listening (3 program és hanganyag)

IN/H101 Simple present / present continuous
IN/H102 Simple present / present continous
IN/H103 Simple past / past continuous
IN/H104 Simple past / past continuous
IN/H105 Present perfect / simple past
IN/H106 Present perfect / simple past
IN/H107 Present perfect / simple past
IN/H108 Present perfect / simple past
IN/H109 Present perfect / present perfect continuous
IN/H110 Present perfect / present perfect continuous
IN/H111 Future tenses 1
IN/H112 Future tenses 2
IN/H113 Segédigék 1 (rnust, have, to, need)
IN/H114 Segédigék 2 (rnust, have, to, need)
IN/H115 Segédigék 3 (may , might, can, could)
IN/H116 Segédigék 4 (shall, should, would)
IN/H117 Névmások 1 (all, every, some, any, vonatkozó)
IN/H118 Névmások 2 (little, few, kérdőnévmások)
IN/H119 Rendhagyó igék
IN/H120 Prepozíciók, vonzatos igék
IN/H121 Prepozíciók, vonzatos igék
IN/H122 Prepozíciók, vonzatos igék
IN/H123 Igeidők B/l
IN/H124 Igeidők B/2
IN/H125 Igeidők /3
IN/H126 Igeidők /4
IN/H127 Teszt 1
IN/H128 Teszt 2
IN/H129 Teszt 3
IN/H130 Teszt 4
IN/H131 Teszt 5
IN/H132 Teszt 6
IN/H133 Teszt 7
IN/H134 Teszt 8
IN/H135 Teszt 9
IN/H136 Teszt 10
IN/H137 Teszt 11
IN/H138 Teszt 12
IN/H139 Teszt 13
IN/H140 Teszt 14
IN/H141 Teszt 15
IN/H142 Teszt 16
IN/H143 Teszt 17
IN/H144 Teszt 18
IN/H145 Listening 1 (külső magnó kell a hanganyaghoz)
IN/H146 Listening 2 (külső magnó kell a hanganyaghoz)
IN/H147 Listening 3 (külső magnó kell a hanganyaghoz)
IN/H148 Story 12 (Cable TV)
IN/H149 Story 13 (Joke)
IN/H150 Hangman 1: Town , traffic, shopping, post
IN/H151 Hangman 2: Health, sport, illness, health , service
IN/H152 Hangman 3: Work, school
IN/H153 Hangman 4: Entertainment, leiusre time, country life, weather
IN/H154 Hangman 5: Travelling abroad
IN/H155 Hangman 6: For children
IN/H156 Story 1. (Winter sunday)
IN/H157 Story 2. (The city)
IN/H158 Story 3. (On the doorstep)
IN/H159 Story 4. (A sad story)
IN/H160 Story 5. (Little Jack Horner)
IN/H161 Story 6. (Optimism)
IN/H162 Story 7. (Twinkle)
IN/H163 Story 8. (Hey, Diddle)
IN/H164 Story 9. (Accident)
IN/H165 Story 10. (Rhymes)
IN/H166 Story 11. (Letter writing)
IN/H167 Crossword 1
IN/H168 Crossword 2
IN/H169 Crossword 3
IN/H170 Crossword 4
IN/H171 Crossword 5
IN/H172 Crossword 6
IN/H173 Crossword 7
IN/H174 Crossword 8
IN/H175 CHOOSE 1.: Rövid történetek
IN/H176 CHOOSE 2.: Rövid történetek
IN/H177 CHOOSE 3.: Prepozíciók
IN/H178 CHOOSE 4.: Prepozíciók
IN/H179 CHOOSE 5.: Igék
IN/H180 CHOOSE 6.: Igék

KÉMIA

KÉ/H01 ELEK
Szerző: Valkó Péter
Oktatást segítő program a gimnázium I. osztályos kémia tantárgyához. Az atomok elektronszerkezetének kiépülését gyakoroltatja. Kétféle üzemmódban használható:
- demonstrációs: megjeleníti az adott atom elektronszerkezetét,
- gyorsasági játék 5 sebességfokozattal: a megjelenített atomszerkezetről el kell dönteni, hogy helyes-e.
KÉ/H02 MILL
Szerző: Valkó Péter
Oktatást segítő program a gimnáziumok I. osztályos kémia tantárgyához. Milliken nevezetes kísérletét szimulálja, mely az elektron töltésének meghatározásához vezetett. Négy szabályozó billentyű működtetésével a feszültség változtatható, és így megállítható a lefelé mozgó olajcsepp, mielőtt az egyik elektródba zuhanna.
KÉ/H04 MEND
Szerző: Valkó Péter
Oktatást segítő program a gimnázium I. osztályos kémia tantárgyához. A program a Mengyelejev-féle periódusos rendszerben uralkodó törvényszerűségek felismerését, alkalmazását teszi lehetővé adatok becslése alapján.
KÉ/H05 OKTE
Szerző: Valkó Péter
Oktatást segítő program a gimnáziumok I. osztályos kémia tantárgyához. A program a kovalens kötésű molekulák elektronszerkezetének a begyakoroltatását oldja meg játékosan. Kétféle üzemmódban használható:
- megjeleníti egy megadott molekula elektronszerkezetét, és 19 választható vegyület képletét,
- egymás után megjeleníti a molekulák elektronszerkezetét, de egy atom vegyjelét letörli. Kitalálandó a hiányzó atom.
KÉ/H06 ANAL
Szerző: Turányi Tamás
Oktatást segítő program a gimnázium I. osztályos kémia tantárgyához. A program a klasszikus minőségi analízissel való ismerkedésre alkalmas. Nem kapcsolódik a törzsanyaghoz, ezért szakköri munkára alkalmas. Kétféle üzemmód:
- kation keresése
- ismeretlen oldatot ad, amit ki kell találni úgy, hogy a tanuló reagenseket adhat az oldathoz.
 
KÉ/H14 Reakciókinetikai számítások
Szerző: Juhász Tibor, Svihrán Éva
A program a gimnázium I. osztályos kémia tantervi anyaghoz kapcsolódik. A reakciókinetika témakörben a megfordítható reakciók tanítását segíti elő. A megfordítható kémiai reakcióban résztvevő anyagok koncentrációjának és a reakció sebességeknek időbeli változását adja meg.

KÉ/H16-18 Kémiai reakciók programcsomag
Szerző: Helfenbein Henrik
A programcsomag 3 programból áll.

 • A program a gimnáziumi I. osztályos kémia tananyaghoz kapcsolódóan elemi kémiai reakciókat jelenít meg. Megvizsgálhatjuk az A+B=C, C=A+B reakciótípusokat, valamint mindkét irányú reakciót egyszerre. Megadható mindkét reakció sebessége, s az egyes anyagok kezdeti koncentrációja. A program bemutatja a reakciótérben zajló változásokat és grafikont készít az egyes molekulák százalékos megoszlásáról.
 
 • KÉ/H17 Körfolyamatok: Kémiai reakciórendszerek szimulációja. A program az elemi kémiai reakciókból felépülő reakciórendszereket szimulálja nagyon filmszerűen. A nyílt rendszerekben lezajló folyamatok vizsgálatával foglalkozik, erősen kihasználva a személyi számítógép adta lehetőségeket. A körfolyamatban 3 belső anyag, egy külső reakciópartner és egy reakciótermék vesz részt. Megadhatók a reakciók sebességi állandói.
 • KÉ/H18 Akkumulációs folyamat: A program a biokémia tananyag körfolyamatai lényegének megértéséhez használható fel. A program egy kémiai körfolyamat szimulációját végzi, melyben 3 belső anyag vesz részt, továbbá egy külső reakciópartner és egy reakciótermék. A programmal megfigyelhetők a reakciók és a molekulák koncentrációváltozásai.
KÉ/H19 MORSE
Szerző: Hobinka Ildikó
A programmal megismerhetjük a kétatomos molekulák potenciális energiagörbéjének lefutását a két atom távolságának függvényében.
 
KÉ/H20 A periódusos rendszer elemei
Szerző: Törő Gábor
A program a periódusos rendszerrel kapcsolatos ismeretek egy részének gyakoroltatására készült. Három lehetőséget biztosít:
- periódusos rendszerben megjelenő vegyjelhez tartozó név beírása,
- vegyjel elhelyezése üres négyzetekből álló periódusos rendszerben (helymeghatározás),
- periódusos rendszerben megjelenő vegyjelhez tartozó vegyértékhéj szerkezet beírása.
A program zenével kísért tájékoztatót ad, és később is zenével fűszerezi az értékelést.
KÉ/H22 Galvánelemek
Szerző: Hobinka Ildikó
A program négyféle feladatra alkalmas:
- két elektród és oldatkoncentrációk esetén megadja a galvánelem elektromotoros erejét, és bemutatja az elem működését (15 elektród közül választhatunk),
- generálja a megfelelő adatokat, és a felhasználónak kell megadni a pozitív pólust (20 kérdés),
- az elektromotoros erőt kell megadni 3 próbálkozásból (20 kérdés),
- előfordulható elektródok standard potenciálját adja meg.
KÉ/H23 Titrálás
Szerző: Hobinka Ildikó
A program a gimnázium I. osztályos kémia ill. a vegyipari szakközépiskolák analitikai kémia tantárgy anyagához ad segítséget. Sósavat vagy kénsavat kell NaOH-val titrálni két feladatban. Az elsőben a program ad eredményt, a másodikban a használó válaszát értékeli, közben rajzolja a kísérletet, visszaírja az adatokat, a mért értékek grafikonját megadja.
KÉ/H24 Izoméria
Szerző: Hobinka Ildikó
A program kétféle üzemmódban működhet: egyik esetben megfigyelhetjük az egyes szénhidrogének elnevezésének szabályait, a másik esetben pedig egy szénhidrogén megadásában 3 név közül ki kell választani a jót.
 

KÉ/H28 Kémiai oktató programcsomag
Szerző: Vanyek Béla
A pályázat 4 önállóan használható programot tartalmaz:

 • Elektron konfiguráció: Az atomok elektronszerkezetének kiépülését próbálja oktatni.
 • Kémiai egyensúlyszámítás: Elméleti analízis adatok számítása.
 • Mólosság: Gyakorlatok az oldatok mólosságára, egy erős sav és egy erős bázis példáján gyakoroltatja a koncentráció és a PH közötti összefüggést.
 • Mól-fogalom: Százalékos összetétel és a mól-fogalom, a legegyszerűbb kémiai számítások elvégzésére használható.
 

KÉ/H31 Grafiper I-IV.
Szerző: Auth Ferenc
A program a kémiai elemek periódikus rendszerében uralkodó törvényszerűségeinek elemzésére, demonstrálására ad lehetőséget az elemek tulajdonságai kvantitatív értékeinek grafikus ábrázolása útján. Elsősorban a periódusos rendszer című tananyaghoz kapcsolódik.

KÉ/H33 Egyenletek
Szerző: Törő Gábor
A program játékos formában kívánja segíteni az iskolai kémia oktatást, a hiányos reakció-egyenletek kiegészítését kérve számon. A játék két nehézségi fokozatban történhet.
 
KÉ/H34 Sorozatos reakciók
Szerző: Siegler Gábor
A program a kémia tantárgy keretében a gimnáziumok I. osztályos és a III. osztályos fakultatív tananyagához kapcsolódik, a reakciókinetikai témakör tárgyalásánál alkalmazható.
KÉ/H36 Cukrok térszerkezete
Szerző: Tömösközi Zoltán, Hari László
A program a II. osztályos kémia tananyag törzsanyagaként foglalkozik a szőlőcukorral és annak térszerkezetével.

MAGYAR IRODALOM

MI/H02 "Vajh, ki ő és merre van hazája?"
Szerző: Rusznyák Péter
Hársing Lajos: Irodalmi játékok című könyvének felhasználásával készített kellemes, hasznos játék az irodalmi műveltség fejlesztését és ellenőrzését szolgálja. Feldolgozott anyag nagy terjedelme ellenére is jól variálható, bővíthető. Eredményesen használható tanórai munkára és szakkari anyagként.

MI/H04 MAHASZIM 001
Szerző: T. Molnár István
A program a magyar beszédhangok szubjektív elemi szimbolikájával foglalkozik. Tudományos háttéranyag alapján készült program, sok értékkel rendelkezik. Alkalmazható tanórán és egyénileg is.
MI/H05 Időmértékes szavak ritmizálása
Szerző: Lángi Péter
A program futásakor egy verssort dolgoz fel (ez a tevékenység ismételhető). A program a gimnáziumok I. osztályaiban használható demonstrációs jelleggel.

MATEMATIKA

MA/H10 Számelmélet
Szerző: Dr. Perge Imre
A program a matematika tantárgy keretében számelméleti feladatok megoldására és ezekkel kapcsolatos összefüggések elemzésére alkalmas. Ezen belül a témakörök a következők:
- számok átalakítása egyik számrendszerből a másikba,
- prímszámok előállítása és száma egy adott számig,
- egy szám valódi és törzsosztóinak meghatározása
- törzstényezős felbontás két vagy több szám legnagyobb közös osztójának ill. legkisebb közös többszörösének meghatározása.
MA/H11 Egyenlet
Szerző: Dr. Perge Imre
A program a matematika tantárgy keretében az alábbi feladatok megoldására alkalmas:
- polinomok értékének kiszámítása tetszőleges sok helyen
- algebrai egyenlet gyökének (felezési eljárással) történő meghatározása
- másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása
- lineáris egyenletrendszer gyökeinek kiszámítása
- algebrai függvények grafikonjainak megjelenítése.
 
MA/H12 Kombinatorika
Szerző: Dr. Perge Imre
A program a matematika tantárgy keretében a kombinatorika témakörben a következő feladatok megoldásához nyújt segítséget:
- ismétlés nélküli vagy ismétléses permutációk, kombinációk, variációk előállítása és ezek száma
- lottószámok generálása
- többhasábos totószelvény kitöltése fix mérkőzésekkel.
MA/H13 Függvényábrázolás és transzformáció
Szerző: Ács László
A program a gimnáziumi alaptanterv tíz, leglényegesebb függvényének ábrázolására, ill. transzformáltjainak bemutatására alkalmas (lineáris, másodfokú tört, gyök, exponenciális, logaritmus és trigonometrikus) .Egyszerre több görbét is tud ábrázolni a koordinátarendszerben.
MA/H22 Műveletek természetes számokkal
Szerző: Dr. Major Zoltán, Dr. Valovics István
A programcsomag - 3 program - a természetes számokkal végzett 4 alapműveletet tekinti át, ezeket gyakoroltatja emelkedő nehézségű példákon keresztül, valamint átismétli és ellenőrzi a számegyenesről, az egész számok közötti relációkról és a műveletek elvégzésének sorrendjéről tanultakat.
 
MA/H23 Gyökkereső
Szerző: Bán Péter
A program a felhasználó által definiált egyváltozós függvény ábráját rajzolja meg a felhasználó által megadott intervallumban, és megkeresi a függvény gyökhelyeit. A függvény definiálása némi BASIC ismereteket igényel.
 
MA/H24 Galton
Szerző: Szlávi Péter
A program a gimnázium IV. osztályos fakultatív matematika oktatásához készült. A Galton-deszka kísérletet szimuláló programmal nyomon követhetjük az egyes szinteken az empirikus eloszlás változását, konvergenciáját az elméleti eloszláshoz. Hisztogram készül a választott szint empirikus és elméleti eloszlásáról.
MA/H26 Prím
Szerző: Csőre Lajos, Katonás Mihály, Magas László
A középiskolák I. osztályának matematika tantárgy számelméleti alapfogalmak témaköréhez kapcsolódóan a program a prímszámok keresésének algoritmusát demonstrálja az "Erathosztenészi rosta" alapján. Három részből áll:
- 257-ig terjedő prímszámok kirostálása Erathosztenész-féle szitával, a képernyőn megjelenítve a rostálás folyamatát
- megadott határig (legfeljebb 6000-ig) a prímszámok felsorolása a képernyőre
- adott intervallumba eső prímszámok keresése és kiírása a képernyőre (felső határ legfeljebb 32768 lehet).
MA/H27 Bináris aritmerika
Szerző: Katonás Mihály
A program a kettes számrendszerben történő műveletvégzést a kettes komplemens-képzést és a tízes számrendszerben felírt szám kettes számrendszerbe történő átalakítását demonstrálja.
 
MA/H35 A határozott integrál fogalma
Szerző: Dr. Gyurkó Györgyné
A program a gimnázium IV. osztály A-, B-fakultációjú matematika és a szakközépiskolai III. és IV. osztályos matematika tananyaghoz készült, a határozott integrál fogalmának bevezetésére. Alkalmas az alsó és a felső közelítő összegek szemléltetésére az aláírt és ráírt téglalapok segítségével.
MA/H41 Numint
Szerző: Sárkány Ernő
A program a gimnázium IV. osztályos fakultatív matematika anyagához kapcsolódik. Célja a numerikus integrálás különböző módjainak (beírt téglalapok, körülírt téglalapok, Riemann-féle közelítő összeg, trapéz módszer, Simon-formula és Monte-Carlo módszer) bemutatása. A program 2 függvény segítségével szemlélteti az egyes módszerek geometriai jelentését, majd a felhasználó által meghatározott számú részintervallumra bontással kiszámítja az integrál közelítő értékét.
 
MA/H48 Négyszögek
Szerző: Tóth István
A program négyszögekre vonatkozó állításokat jelentet meg a képernyőn véletlenszerűen. Ezek igaz vagy hamis voltáról 20"-en belül kell döntenie a tanulónak. l5" elteltével figyelmezteti a tanulót, s ha 20"-ig nem válaszol, akkor megjelenik a "sajnos elkéstél". Bizonyos számú válasz után szöveggel értékeli a teljesítményt.
MA/H50 Háromszög koordinátageometriája
Szerző: Péterfy Árpád
A szerző a háromszögek koordináta-geometriájával kapcsolatos számításokat programozott be. A gép addig várakozik, amíg a tanulók nincsenek kész az adott feladat megoldásával, majd bármely gomb megnyomása után a helyes eredményt mutatja. Az első program visszaléptetés útján gyakoroltatja az egyes koordinátageometriai feladatokat. A második program egy teljes feladatsor megoldását teszi lehetővé.
 
MA/H51 Függvény
Szerző: Dr. Sz. Lukács János
A szerző a HT 1080Z BASIC-ben felírható függvények vizsgálatával foglalkozik. A gazdag választék alapján sok elemzést el lehet végezni. A program rajzokat is készít, hanghatásokkal színesítve. Mind demonstrációs, mind gyakoroltató feladatokra használható.
MA/H52 Függvények
Szerző: Tóth István
A program a függvénytan témaköréből választott tesztkérdésekkel teszi próbára a felhasználó tudását. A tizenkét kérdésen végigmenve véletlenszerűen választ (16 függvény közül) három hamis és egy igaz választ. A program egyéni felkészülésben, szakkörön és játékos vetélkedőn használható.

MA/H58 Parabola
Szerző: Kardos Gyula
A program oktató vagy tanuló program. A középiskolákban tantervi anyag annak a területnek a kiszámítása, amelyet az y=x2 függvény zár be az x tengely ( ) zárt intervallumával. A program lehetővé teszi a tananyagnak matematikai ábrán való megtanítását. A program a tananyag demonstrálásánál, valamint összefoglaláskor és ismétléskor is jól használható.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

SZ/H02 SORT
Szerző: Magas László
A program az adatrendezési algoritmusok elsajátításához nyújt segítséget. Két alapvető rendezési módszert demonstrál:
- adatpáronkénti rendezés
- rendezés legnagyobb (legkisebb) elemek kiválasztásával.
SZ/H03 DISASSEMBLER
Szerző: Sztrókay Kálmán
A program gépi kódú programok forrásnyelvű (Z80 assembler) visszalistázását, memóriadump készítését végzi hexadecimális és karakteres formában. Az eredmények kazettára is rögzíthetők.

SZ/H04 BASIC tanfolyam
Szerző: Nevelős Géza
A program-sorozat (14 program) a BASIC programozási nyelvet ismerteti és tanítja kezdők számára. A programok magyarázzák az egyes fogalmakat és utasításokat, másrészt visszakérdezik a tanultakat. Lehetőség van visszalapozásra és az anyag újraolvasására.

 
SZ/H05 DEFFN
Szerző: Gautier Péter
A program célja a LEVEL 2. BASIC kibővítése az eredetileg hiányzó felhasználói függvénydefinícióval. A program szervesen beépül az eredeti BASIC rendszerbe. Új utasítások:
DEF FN: függvénydefiníció
DEF USR: USR szubrutin definíció
FN: a definiált függvény.
 
SZ/H06 Merge
Szerző: Sztrókay Kálmán
A program már meglévő programrészek összemásolását teszi lehetővé. Az összemásolás többször is ismételhető a gép kikapcsolásáig.
 
SZ/H08 MISMO
Szerző: Hack Frigyes
A program fiktív számítógép működésének és operációs rendszerének, programozásának szimulációját tartalmazza. A program lehetővé teszi
- egy program beírását, vagy kazettáról történő betöltését
- a program kimentését kazettára
- javítását
- fordítását, listázását
- futtatását.
Számítástechnikai szakkörökben használható.
SZ/H19 Hanggenerátor
Szerző: Bakó Péter
A program célja, hogy a felhasználót megismertesse a HT 1080Z számítógép hanggenerátorának felépítésével és annak programozásával. Demonstrációs-gyakoroltató program. Kézikönyvszerűen használható, előre-hátra lehet lapozni és feladatokat is ad a felhasználónak.
SZ/H21 Automatikus programkészítő
Szerző: Pál László
A program gyakran használatos képletek kiszámítása esetén alkalmazható. Alkalmazása mentesíti a felhasználót az egyszerű programok megírásától, gépbe töltésétől, csupán az alapképletet kell BASIC szintaktika szerint módosítva a gépnek megadni, ezt követően a gép a kívánt programot elkészíti és futtatását megkezdi.
 
SZ/H22 Editor
Szerző: Hajdú János
A gépi kódú szerkesztőprogram célja a gépi kódú programozás hathatós támogatása. A TEST, LOAD, SAVE, VERIFY parancskollekcióval valósítja meg a programok betöltését, kivitelét, ellenőrzését. Az EDIT és JUMP parancsokat alkalmazza a gépi kódú programfejlesztéshez.
 
SZ/H24 HTASS
Szerző: Kisdi Bálint
Növekszik az érdeklődés az assembler nyelven történő programozás iránt. A gép alaposabb megismerése, lehetőségeinek jobb kihasználása érdekében nagyon fontos a gépi kódú szubrutinok és programok írásának megkönnyítése, melyet a pályázati program biztosít. Módot ad a Z-80 mikroprocesszor assembly nyelvű programjának bevitelére, fordítására és a tárgyprogram, valamint a forrásprogram rögzítésére.
 
SZ/H27 STEP
Szerző: Lányi Tamás
A program célja a Z-80-as mikroprocesszor működésének szemléltetése. További lehetősége a programnak, hogy a géphez csatlakoztatott nyomtatóra kiírhatjuk a jellegzetes utasításokat. A demonstrációs programon kívül lehetséges még a ROM vizsgálata is.
 
SZ/H29 EXTEND
Szerző: Gautier Péter
A program LEVEL 2. BASIC kibővítését valósítja meg az eredetileg hiányzó felhasználói függvény definícióval hexadecimális számbeolvasóval és új grafikus utasítások segítségével. (Vonalhúzás, téglalap rajzolás, stb.)
 
SZ/H35 Karaktercserélő
Szerző: Pál László
A program feladata a HT 1080Z újabb, ékezetes betűk megjelenítésére is képes változatán készült programok, zavaró karakterhibáktól mentes futtatásának lehetővé tétele a HT eredeti változatán.
 
SZ/H43 Ékezetesítő
Szerző: Pál László
A program a régi HT gépek hiányosságait pótolja azzal, hogy a kívánt ékezetesítést a felhasználó segítségével elvégzi. Használata mentesít az editálás fáradalmaitól.
 

SZ/H50 Hanggenerátor gyakorlati alkalmazása
Szerző: Varga Tamás
A program célja, hogy elterjessze a hanggenerátor használását, megismertesse a felhasználót a hanggenerátor kínálta lehetőségeket, kombinálva a többi utasítással.

 

SZAKKÖZÉPISKOLA

SK/H02 Szabályozási körök
Szerző: Gergely László
A program önműködő szabályozókkal felépített szabályozási körök modellezését, vizsgálatát, beállítását teszi lehetővé, és az eredményeket grafikusan, ill. táblázatban is megadja. Irányítástechnikai műszerész szakmát oktató szakközépiskolákban jól hasznosítható.
SK/H04 Örvényszivattyúk
Szerző: Bertalan Zsolt
A program az "Egységes középiskola III. osztály Szakmai gyakorlatok" című tantárgyban és az "Általános vegyész képzési célú szakközépiskola III. osztályos Szakmai gyakorlatok" tananyaghoz kapcsolódik. A program centrifugálszivattyú mérési adatainak számítógépes feldolgozására és kiértékelésére szolgál: szivattyú jelleggörbét számít és rajzol, megadja a legnagyobb hasznos teljesítményt, a szivattyú műszaki állapotát.
 
SK/H05 Kétkomponensű folyadékelegy összetétel-forráspont diagram
Szerző: Bertalan Zsolt
A program az "Egységes középiskola III. osztályos" szakmai gyakorlati tananyag feldolgozását segíti elő. A programmal folyadékelegyek forráspontját számíthatjuk ki, és forrásdiagramot rajzolhatunk.
 
SK/H06 Csőhálózat nyomásveszteségének vizsgálata
Szerző: Bertalan Zsolt
A program csőidomok, csőszerelvények ellenállástényezőjének és nyomásesésének meghatározására alkalmas. Csővezetékek tervezését könnyíti meg. Segítségével a tanuló felépíthet tetszőleges csőidomokból és szerelvényekből álló rendszert, s az így kialakított hálózat nyomásesését számolhatja ki folyadékok vagy gázok szállítása esetén.
SK/H08 Tejipar
Szerző: Papp László
A program az élelmiszeripari szakközépiskolák tejtermékgyártó tagozatán a szakágazati technológia tantárgy oktatását segíti elő. 4 technológiai tesztet tartalmaz a tejipari szakgéptan, kémia, makrobiológia, élelmiszeripari műveletek és folyamatok, valamint gyártástechnológia témakörökből.
 
SK/H09 Fajlagos ellenállás mérése
Szerző: Laki László
A program a Finommechanikai Szakközépiskolák Műszer és mérések tantárgyának segédeszközeként jött létre. Rendkívül számolóigényes. A mérési jegyzőkönyv készítéséhez szükséges eredményeket, a mért anyag minőségét és a mérés pontossága alapján a tanuló munkáját értékeli a gép, és írja ki táblázat formájában.
 
SK/H11 Tartók belső ábrái
Szerző: Németh Gábor
A program építőipari szakközépiskolák II. osztályos szilárdságtan tantárgyához, ezen belül a homogén anyagú tartók belső erői c. tananyagrészhez kapcsolódik. Jól érzékelhetően ábrázolja az egyes terhelési eseteknek megfelelő ábrák jellegzetességeit, és a különböző terhelések belső erői ábrái közötti eltéréseket. A program típusa: demonstrációs-szimulációs. Tanórát és korrepetálást segíti.
SK/H15 Bepárlás
Szerző: Papp László
A program bemutatja az egyfokozatú bepárló fő részeit, és szimulálja működését. A bepárlás 4 jellemző paramétere (fűtőgáz-nyomás, tömegáram, oldattér nyomás, oldat tömegáram) közül bármelyik kiválasztható és változtatható. A program konkrét feladat megoldására is alkalmas. Felhasználható a tantervi tananyag (élelmiszeripari műveletek és folyamatok) egy témájának feldolgozásához, de új ismeretek szerzésének is hatékony eszköze lehet.
SK/H18 Egyfokozatú közös emitteres erősítő vizsgálata
Szerző: Nagy Imre
A program felhasználható minden gyengeáramú profilú híradás és műszeripari szakközépiskolában és szakmunkásképző intézetben. Alkalmas a közös emitteres egyfokozatú erősítő váltakozóáramú jellemzőinek meghatározására, és az erősítés frekvenciafüggésének kirajzolására különböző elemértékek esetében. A program a kívánt tulajdonságú erősítő méretezésére is felhasználható az erősítő adatainak célszerű változtatásaival. Elsősorban tanórán, de korrepetálásra, esetleg egyéni tanulásra is használható.
SK/H19 Feszültségelosztó
Szerző: Gergely László
A program feszültségelosztók bemutatását végzi, de főleg egyéni ill. kiscsoportos gyakoroltatásra, számonkérésre használható tanórán, szakkörön, korrepetáláson. Főleg elektrotechnikát tanító középiskolák részére készült, annak egyenáramú részéhez kapcsolódik.
SK/H23 FEC
Szerző: Dr. Sz. Lukács János
A program a vas-szén állapotábrával kapcsolatos feleltetésekre és szemléltetésre használható. Az elsajátított ismereteket ellenőrzi, a helyes válaszok számát a felelő neve mellett nyilvántartja.
SK/H24 Folyadékok, gázok áramlása
Szerző: Papp László
Az élelmiszeripari szakközépiskolák III. osztályának "élelmiszeripari műveletek és folyamatok" tantárgyához kapcsolódó, annak oktatását, tanulását elősegítő programcsomag. Az alábbi témaköröket dolgozza fel:
- a közegek áramlás szempontjából fontos tulajdonságai
- az áramlás jellemzői
- a közegáramlás törvényei.

SK/H32-33 Programcsomag a technikusok I. évfolyamának
Szerző: Nagy Imre
A programcsomag 4 programból áll. Az egyes programok jellegzetes példákat mutatnak arra, hogyan alkalmazható a számítógép a következő területeken:
- tudományos műszaki számítások (előtét ellenállás méretezési jelzőlámpák üzemeltetéséhez)
- adatfeldolgozás (gépjárműlámpa raktárkészlet nyilvántartás)
- folyamatirányítás (növényhajtató-ház klímaszabályozása)
- szimuláció (vízfogyasztás meghatározása szimulációval).

 
SK/H34 Növényházi automatika
Szerző: Dr. Sz. Lukács János
A program célja a növényházi fűtő-, szellőztetőberendezések működtető automatikájának bemutatása, kezelésének gyakoroltatása, számpéldák megoldása. A program elsősorban a dísznövényzet és a zöldségtermesztő szakmunkásképző iskolák számára készült.
SK/H36 Környezeti tényezők szerepe
Szerző: Varga Imre
A program kertészeti szakközépiskola, zöldségtermesztő szakma, zöldségtermesztés tantárgy I. osztályos tananyagában ill. más rokon szakma esetén a növények életfeltételeinek tanításánál használható. A program azt mutatja be, hogy a környezeti tényezők hogyan befolyásolják a termésmennyiség alakulását.
SK/H37 Zöldség-növények csoportosítása
Szerző: Varga Imre
A program a kertészeti szakközépiskola tananyagában a zöldség-növények megismerése céljából használható. A zöldségfélék csoportosítását gyakoroltatja, a tanulók tudását ellenőrzi és értékeli.
 
SK/H38 Zöldség-növények származása
Szerző: Varga Imre
A program a kertészeti szakközépiskola, zöldségtermesztés I. osztályos tananyagához, illetve a szőlő-gyümölcstermesztő szakma IV. osztályos tananyagához használható. A program a zöldség-növények származási helyének és az ebből adódó hőigényének megismerését segíti elő.
 
SK/H39 Zöldség-növények csoportosítása
Szerző: Varga Imre
A zöldségfélék csoportosítását és tulajdonságait foglalja össze a következő szempontok alapján:
- növényrendszertani család
- élettan
- gyakorlati csoportosítás
- környezeti igények.
 
SK/H40 A palántaneveléshez szükséges vetőmag mennyiségének kiszámítása
Szerző: Varga Imre
A program a kertészeti szakközépiskola, zöldségtermesztés tantárgy I. osztályos tananyagában használható. A palántaneveléshez szükséges vetőmag mennyiség kiszámítását ismerteti és gyakoroltatja.
 
SK/H41 Szárítás
Szerző: Papp László
Az élelmiszertermelésben előforduló egyik legfontosabb alapművelet, a szárítás alaposabb megértését segíti elő. A program a szárítóberendezés felépítésének, a művelet eredményességét döntően befolyásoló fő paramétereknek, valamint azok módosítási lehetőségeinek bemutatásával nagymértékben hozzájárul, hogy a felhasználók új ismereteket szerezzenek e témában.
 
SK/H45 Erőátvitel
Szerző: Dr. Sz. Lukács János
A program járművek erőátviteli rendszerének az ismertetését végzi. Látható a képernyőn a motor, a tengelykapcsoló, a sebességváltó és a differenciálmű sematikus rajza, amelyek működéséről részletesebb ábrát és magyarázatot is kaphatunk.
 
SK/H52 Műszerleolvasás
Szerző: Kispéter Zoltán
A program villamosipari szakközépiskolák és szakmunkásképző, ill. villamos mérések tantárgyához készült feszültségmérő műszert szimulál. (Feszültség, áram, teljesítmény.)

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS

SM/H04 Vezetékméretezés
Szerző: Horváth István
A program szakmunkásképző intézetek és szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák 505. szakmaszámú villanyszerelő alapszakmai képzés I. évfolyamaiban alkalmazható. Lehetővé teszi egyszerű kisfeszültségű hálózat méretezését feszültségesésre és melegedésre, valamint kiszámolja az ezzel kapcsolatos adatok sokaságát. Szakköri foglalkozásokon is hasznos.
SM/H05 Ütemtáblázat
Szerző: Németh Imre
A program az I. éves Erőgép tantárgy "Motorok szerkezete" tananyaghoz kapcsolódik. Ez a program a négyhengeres négyütemű motor működési sorrendjének megállapítását segíti játékos formában.

TECHNIKA

TE/H03 "LOGIX"
Szerző: Pallagi László
Alkalmazható a III-IV. osztályos gimnázium technika tantárgy tanításában. A program célja: a beírt logikai kifejezés igazságtáblázatát kiszámítja, és a szokásos formátumban megjeleníti a képernyőn.

TÖRTÉNELEM

TÖ/H11 Kronosztikon
Szerző: Mikes Gábor
A történelem és a számítógép megismeréséhez igen jó anyag. Inkább szakköri munkánál hasznos, mint tanítási órán. Művelődéstörténeti ismeretek bővítésére szolgál.
 

TÖ/H13 Magyarország felszabadítása 1-2.
Szerzők: Kaján László, Sávoly Mária
A program Magyarország felszabadításáért vívott harcok menetét szemlélteti szöveggel és térképpel, közben kérdéseket tesz fel a használónak. A program a legújabb történeti kutatások alapján megfelelő történelem szemléletet közvetít olymódon, hogy a tanulók nemcsak az ismereteiket ellenőrizhetik a program alapján, hanem döntési helyzetek elé állítva történeti, topográfiai, katonapolitikai ismereteket is szerezhetnek.

TÖ/H14 CANNAE
Szerző: Dedinszky Ferenc
A program a Cannae melletti csata lefolyását demonstrálja. A gimnázium I. osztályos anyagához kapcsolódik.
TÖ/H15 Időjáték
Szerző: Németh Attila, Varga Tamás
A program játékos formában segíti elő a legfontosabb történelmi évszámok megtanulását. A gimnázium I-II. osztályának tananyagához kapcsolódik.

(A programokat gyűjtötte: dr. Sz. Lukács János
A programokat konvertálta és a leírást szkennelte: Majzik István
A képernyőképeket készítette: Kollár Zoltán)